17/11/2021

Måsøval AS kjøper 100% av aksjene i Vartdal Invest AS’ operative virksomhet

Made by nature

Måsøval AS kjøper 100% av aksjene i Vartdal Invest AS’ operative virksomhetMåsøval AS kjøper 100% av aksjene i Vartdal Invest AS’ operative virksomhet

Måsøval AS kjøper 100% av aksjene i Vartdal Invest AS’ operative virksomhet

Børsmelding, 17 november 2021

Måsøval AS kjøper 100% av aksjene i Vartdal Invest AS’ operative virksomhetMåsøval AS har inngått en aksjekjøpsavtale med Vartdal Invest AS om kjøp av 100% av aksjene i selskapene Aquafarms Vartdal AS, Vartdal Fiskeoppdrett AS, Urke Fiskeoppdrett AS, Western Seaproducts AS (slakteri) og Vartdal Fryseri AS («Vartdal Gruppen»).

Vartdal Gruppen er en fullintegrert oppdretter, og har i dag fire tillatelser for produksjon av laks i produksjonsområde 5 («PO 5») med total maksimalt tillatt biomasse («MTB») på 3 120 tonn (fotnote 1). Selskapet har egen produksjon av smolt og postsmolt. Postsmoltproduksjonen foregår på land i anlegg med gjennomstrømning av saltvann. Postsmoltanlegget har en kapasitet til å ha 670 tonn stående biomasse, godt utnyttet vil dette gi en årlig produksjon på land på ca. 1 400 tonn biomasse (rund vekt).

Transaksjonen verdsetter Vartdal Gruppen til en selskapsverdi på NOK 1 521 millioner fordelt med NOK 1 441 millioner for oppdrettsvirksomheten og NOK 80 millioner for slakteri og fryseri. Transaksjonen er fullfinansiert gjennom gjeldsfasiliteter fra Måsøvals hovedbank, DNB, samt et aksjeoppgjør til selger i form av 4,761,904 aksjer i Måsøval AS verdsatt til NOK 42 per aksje. Selger, Vartdal Invest AS, har godtatt en lock-up for vederlagsaksjene på 6 mnd fra gjennomføringsdagen for transaksjonen. Tilretteleggere ved selskapets IPO prosess, gjennomført juni 2021, har akseptert unntak fra de inngåtte lock-up avtalene slik at selskapet kan utstede vederlagsaksjene til Vartdal Invest AS.

Kjøpet av Vartdal Gruppen vil på sikt, med full utnyttelse av ressursene, kunne tilføre Måsøval en økt slakting i PO 5 på omkring 6 900 tonn (HOG). Dette forutsetter samordning med eksisterende virksomhet i området og god utnyttelse av den postsmoltkapasitet Vartdal Gruppen har etablert. Oppkjøpet vil da gi Måsøval en robust driftsenhet i PO 5 med en samlet produksjon på omtrent 9 800 tonn årlig.Postsmolt vil gi økt MTB utnyttelse for all produksjon i PO 5, samt redusert produksjonstid og biologisk risiko i sjøfasen. Måsøval og Vartdal Gruppen vil samordne rutiner for drift, planlegging og biologisk kontroll for å realisere synergier.

«Med oppkjøpet av Vartdal Gruppen leverer Måsøval på vekststrategien presentert i børsnoteringsprosessen i juni 2021. Dette oppkjøpet styrker vår posisjon i PO5 og støtter vår strategi på flere områder. Vi diversifiserer den biologiske risikoen ved å utvide virksomheten vesentlig i PO5. Vi sikrer oss tilgang til kritisk infrastruktur i form av gode lokaliteter med lavt lusepress og godt miljø, postsmoltkapasitet og slaktekapasitet», sier administrerende direktør Asle Rønning.
«Jeg er tilfreds med å overlate livsverket til Måsøval AS. Måsøval har gode forutsetninger for å videreutvikle bedriften og arbeidsplassene. Måsøvals eksisterende volum i produksjonsområde 5 vil sammen med Vartdal Gruppen sørge for bedre utnyttelse av lokaliteter, smoltanlegg og slakteri når dette etter hvert samordnes», sier Ottar Vartdal om transaksjonen.

Transaksjonen er styregodkjent i Måsøval AS, men er gjenstand for godkjennelse av konkurransetilsynet, due diligence, samt vedtak i en ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS som følger av kapitalforhøyelsen i forbindelse med vederlagsaksjene. Gjennomføring av transaksjonen er derfor forventet å skje innen utgangen av Q4 2021. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS vil av den grunnsendes med forventet tidspunkt for generalforsamling på eller omkring 20. desember 2021.

Litt om Måsøval AS

Måsøval et oppdrettsselskap med hovedbase på Frøya i Trøndelag. Selskapets oppdrettsvirksomhet finner sted i Trøndelag og Møre og Romsdal. Måsøval eies 77% av Måsøval Eiendom som er heleid av tredje generasjon i Måsøval familien.

For ytterligere informasjon:

Asle Rønning, CEO Måsøval AS, mobil 918 09 043, asle@masoval.no

Gunnar Aftret, CFO Måsøval AS, mobil 913 77 389, gunnar@masoval.no

Fotnote 1
Produksjonsområdet 5 er gjenstand for en kapasitetsjustering gjennom et nedtrekk på 6% som følger av generell biologisk risikoprofil i området. Vartdal Gruppens MTB i området er på bakgrunn av dette 2 932 tonn

Flere artikler